stok usb
Gigabyte
(GB)
Megabyte
(MB)
Kilobyte
(KB)
Byte
1 1.024 1.048.576 1.073.741.824
2 2.048 2.097.152 2.147.483.648
4 4.096 4.194.304 4.294.967.296
8 8.192 8.388.608 8.589.934.592
16 16.384 16.777.216 17.179.869.184
32 32.768 33.554.432 34.359.738.368